Produkt dnia
Pisuar dla dzieci kod 3913
Pisuar dla dzieci kod 3913
99,99 zł 49,99 zł
2 opaski kod 2688b
2 opaski kod 2688b
39,99 zł 29,99 zł
100 sztuk gumek kod 2859
100 sztuk gumek kod 2859
29,99 zł 21,99 zł
Kostium kąpielowy kod 3178
Kostium kąpielowy kod 3178
89,99 zł 69,99 zł
Koszulka z ustami z suwakiem 3551
Koszulka z ustami z suwakiem 3551
54,99 zł 34,99 zł
Kostium kąpielowy kod 3570
Kostium kąpielowy kod 3570
109,99 zł 89,99 zł
Zestaw 5szt opasek na komary kod 3574
Zestaw 5szt opasek na komary kod 3574
49,99 zł 29,99 zł
szt.
Kostium kąpielowy kod 3575
Kostium kąpielowy kod 3575
104,99 zł 89,99 zł
Tulipany 10 sztuk kod 3595
Tulipany 10 sztuk kod 3595
49,99 zł 34,99 zł
Strój kąpielowy kod 3670
Strój kąpielowy kod 3670
99,99 zł 74,99 zł
Strój kąpielowy z wysokim stanem kod 3672
Strój kąpielowy z wysokim stanem kod 3672
109,99 zł 89,99 zł
Zegar kod 3717
Zegar kod 3717
79,99 zł 34,99 zł
Promocje
Kostium kąpielowy kod 3812
Kostium kąpielowy kod 3812
99,99 zł 59,99 zł
Podwójny cień do powiek kod 2980
Podwójny cień do powiek kod 2980
69,99 zł 19,99 zł
Zegarek cyfrowy dla dziecka kod 3764
Zegarek cyfrowy dla dziecka kod 3764
69,99 zł 22,99 zł
Gąbka do depilacji kod 3708
Gąbka do depilacji kod 3708
49,99 zł 29,99 zł
Okulary dziecięce kod 3602
Okulary dziecięce kod 3602
39,99 zł 25,99 zł
Okulary zerówki kod 3901
Okulary zerówki kod 3901
69,99 zł 17,99 zł
Ekran powiększający do telefonu kod 3725
Ekran powiększający do telefonu kod 3725
79,99 zł 24,99 zł
szt.
Biustonosz kod 3726
Biustonosz kod 3726
69,99 zł 24,99 zł
Zestaw gum do ćwiczeń kod 3842
Zestaw gum do ćwiczeń kod 3842
69,99 zł 39,99 zł
Wibrujące jajko z pilotem kod 3886
Wibrujące jajko z pilotem kod 3886
69,99 zł 49,99 zł
Spodenki damskie sportowe kod 3900
Spodenki damskie sportowe kod 3900
49,99 zł 29,99 zł
Regulamin

Regulamin

1.ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa w zakupie towarów od Sprzedawców.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej garderobka.com.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Pośrednik. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
  3. Pośrednik oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Pośrednik ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego na Stronie Internetowej Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Pośrednika określone zostały w Polityce prywatności Strony Internetowej.
  6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz usług oferowanych przez Pośrednika za jego pośrednictwem w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Pośrednika oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
  7. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na Stronie Internetowej.
  8. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Strony Internetowej nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
  9. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się drogą mailową za pośrednictwem skrzynki dzieciecagarderobka@wp.pl
 3. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Klient - konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu, którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy.
Pośrednik - Dziecięca Garderóbka Michał Nachyła z siedzibą w Płocku przy ulicy Kręta 11, kod pocztowy 09-402, NIP 7743104114, REGON:366550955 Jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży SKONTAKTUJ SIĘ by potwierdzić adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres: Kręta 11, 09-402 Płock.
Sprzedawca - podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim, czyli Chinach.
Usługa pośrednictwa - usługa świadczona przez Pośrednika, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
Prowizja – obejmuje wynagrodzenie odpowiadające różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta na rachunek Pośrednika, a kwotą przekazaną Sprzedawcy tytułem opłacenia w imieniu Klienta towaru i wysyłki na wskazany przez kupującego adres, które jest należne Pośrednikowi z tytułu umowy pośrednictwa, jak również z tytułu przejęcia na siebie przez Pośrednika części obowiązków ciążących na sprzedawcy związanych z odpowiedzialnością za produkt; wysokość prowizji zależy od rodzaju towaru i waha się w przedziale od 30 do 70% kwoty zapłaconej przez konsumenta.
Kwota należna Sprzedawcy- kwota obejmująca cenę produktu oraz koszty transportu.
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.).
VAT - podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Pośrednikiem.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Pośrednika umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy.
Towar – dostępne na stronie internetowej rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Pośrednictwa zawieranej pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa pośrednictwa – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Pośrednik pośredniczy między Klientem, a Sprzedawcą.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pośrednika za pośrednictwem Strony Internetowej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony Internetowej, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
Strona internetowa – strona internetowa Pośrednika dostępna pod adresem garderobka.com.pl.
Metoda płatności - wybrana przez Klienta metoda opłacenia zamówienia.

5. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA

 1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta.
  2. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
  3. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 2. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów:
a) udziela Klientowi niezbędnych informacji jak również koordynuje proces w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
b) przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
c) ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
d) dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim.

 1. DYSPOZYCJI URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA
 2. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika lub formularz kontaktowy. Złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa poczytuje się jako wyrażenie wyraźnej zgody Klienta na rozpoczęcie usługi pośrednictwa.
  2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:
  a) potwierdzenie utrwalone na trwałym nośniku,
  b) informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
  c) informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa.
  3. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.
  4. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
  5. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
  6. Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
  7. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
  8. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.
 3. DOSTAWA TOWARU
 4. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
  2. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie sześćdziesięciu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli klient nie otrzyma towaru w wyznaczonym terminie Pośrednik złoży ponowne zamówienie u Sprzedawcy lub zwróci środki.
  3. Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 24 stycznia do 25 lutego mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia.
  4. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
  5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty zawarcia umowy.
 5. PŁATNOŚCI
 6. Płatność obejmująca wartość zamówienia, o którym mowa w punkcie 3 poniżej dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
  2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Pośrednika bądź przez Shoper Płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

-Visa

-Visa Electron

-MasterCard

-MasterCard Electronic

-Maestro.
3. Na wartość zamówienia podaną każdorazowo przy towarze składa się kwota należna Sprzedawcy oraz Prowizja należna pośrednikowi.
4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w wybranej walucie.
5. Na żądanie Klienta Pośrednik wystawia fakturę

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest BlueMedia S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta online, zwrot zostanie dokonany na ten sam nr rachunku.

 1. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
 2. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
 3. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy, które jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy  Każdorazowo, po otrzymaniu takiego oświadczenia, Pośrednik potwierdzi Klientowi fakt otrzymania oświadczenia jak również podaje adres Sprzedawcy.
  2. Pośrednik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru, jeśli w tym czasie otrzyma dowód potwierdzający jego odesłanie na adres Sprzedawcy lub gdy nastąpi już zwrotne otrzymanie towaru przez Sprzedawcę, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, tj. sumę kwoty, która została przekazana Sprzedawcy oraz Prowizji pośrednika.
  3. Klient jest zobowiązany do wysłania towaru do Sprzedawcy Chińskiego, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru. W celu przyspieszenia procedury zwrotu płatności, ma możliwość przesłania Pośrednikowi dowodu odesłania towaru.
  4. W przypadku braku przedstawienia przez Klienta dowodu odesłania towaru, Pośrednik zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, tj. sumę kwoty, która została przekazana Sprzedawcy oraz Prowizję Pośrednika, dopiero w momencie otrzymania towaru przez Sprzedawcę.
  5. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Oświadczenie o zwrocie można złożyć drogą elektroniczną używając dowolnego formularza zwrotu z interneu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  7. Klient ponosi koszty odesłania towaru do chińskiego Sprzedawcy.
 4. Anulowanie zamówienia

  Wszystkie zamówienia mogą być anulowane do 12h od momentu złożenia jeżeli nie zostały jeszcze wysłane. Po upływie tego czasu - nie ma już takiej możliwości. Aby anulować lub zmienić zamówienie prosimy kontaktować się z nami w ciągu 12 godzin od zamówienia email dzieciecagarderobka@wp.pl

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: dzieciecagarderobka@wp.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.
  2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywana na podstawie informacji o wadach towaru i zdjęć je dokumentujących przekazywanych przez Klienta, bez konieczności wysyłki towaru do Sprzedawcy lub Pośrednika.
  3. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dzieciecagarderobka@wp.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
  4. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: dzieciecagarderobka@wp.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
  5. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
  6. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
  7. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi, za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
  2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.
  3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
  4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
  5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
  6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. PRAWA AUTORSKIE
 6. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
  2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
  3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE
 8. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
  2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych cookies (dalej: pliki cookies). Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.
 9. ZMIANY REGULAMINU
 10. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.
  2. Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
  3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
  4. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
  5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
  6. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Regulamin.
  3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
  5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
  7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
  8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, a postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać z:
a) wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
b) wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Pośrednika),
c) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium